עמוד הבית fujitsu > כללי > 6 שנות אחריות מזגני פוג'יטסו

תקנון מבצע – הרחבת אחריות מזגני פוג'יטסו

 לצפיה תקנון אחריות מורחבת פוג'יטסו 1.11

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי

התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן:

 

 1. מהות המבצע

 

 • לקוח הרוכש בתוך תקופת המבצע מזגנים מתוצרת פוג'יטסו מהדגמים המשתתפים במבצע כמפורט בסעיף 3.2 לתקנון יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות ל-5 שנים ללא תוספת תשלום. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת עפ"י דין.
 • כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 500 יחידות

 

 1. הגדרות

 

 • "החברה" – מיניליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – מערכות מיזוג פוג'יטסו מהקטגוריות הבאות: מערכות מיני מרכזיות ומזגנים מפוצלים.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 08.23 ועד ליום  31.12.23 ו\או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו\או "לקוח" –לקוח פרטי הרוכש מזגני פוג'יטסו מ"החברה" או ממשווק מורשה ע"י "החברה"
 • "משווק מורשה" – כמופיע ברשימת המשווקים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: https://www.fujitsu-general.co.il/.
 • "ההטבה" הזכות להתקשרות בחוזה שירות ל-5 שנים ללא תוספת תשלום. זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת עפ"י דין, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה ותנאים אלו ניתנים למימוש בכפוף להוכחת רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 3.3 לעיל הרשמה והפעלת האחריות באתר החברה המופיע בסעיף 3.5 או במספר הטלפון 03-9254840.

 

 1. פרשנות

 

 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 1. תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

 • רכישת המוצר לא יאוחר מתום תקופת המבצע. לשם קיום התנאי האמור יהיה באחריות המתקין להזמין את המוצר בתוך תקופת המבצע ולקבלו עד ליום ה-30.09.23
 • המשתתף במבצע הינו צרכן פרטי בלבד, ואינו רשת חשמל, רשתות שיווק, לקוח מוסדי, אתרי סחר אלקטרוניים, תאגידים, לקוחות מוסדיים, ארגונים, פרויקטים או חנויות חשמל פרטיות.
 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
 • המבצע אינו כולל פרויקטים .
 • המבצע אינו כולל עודפים ותצוגות.
 • המבצע אינו כולל מערכות VRF, מיני VRF, מערכות חימום מים, מערכות חימום תת רצפתי ואביזרים.

 

 

 1. תנאי שירותי האחזקה

פירוט האחריות בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת:

6.1 למוצר מוענקת בנוסף לשנת האחריות הראשונה גם שתי שנות אחריות נוספת מוגבלת בתנאים המפורטים להלן.

6.2. האמור בסעיפים 1,4,9 ו 13- לעיל יחול גם בשנות האחריות הנוספת המוגבלת.

6.3. בתקופת האחריות הנוספת המוגבלת לא תחול אחריות בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.3.1 הצרכן רכש את המזגן שלא באמצעות המשווקים המורשים של החברה כפי שמופיעים

באתר החברה www.fujitsu-general.co.il )להלן: "אתר החברה"(.

6.3.2 במקרה של העברת בעלות במזגן לאדם אחר שאינו הרוכש המקורי של המזגן.

6.3.3 השימוש במזגן נעשה לצרכים מסחריים.

6.3.4 . הקלקול נגרם על ידי כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר יותר ממעוד מסירת המזגן לצרכן.

6.3.5 חוסר התאמה של המזגן לשטח הממוזג.

6.3.6 . ציפויים חיצוניים של המזגן.

6.3.7 . שלטים אלחוטיים ו/או בקרים שניזוקו מחבלה ו/או זדון.

6.3.8 . החלפת מסננים ושטיפת סוללות.

6.3.9 מתקני צנרת הגז, אינסטלציה, תעלות פח וכל רכיבי ההתקנה למיניהם.

6.3.10 . הקלקול נגרם עקב זדון או רשלנות של הצרכן )לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות

בנסיבות העניין(, והכול בכפוף להוראות הדין.

6.3.11 בוצע במוצר תיקון ו/או שינוי בידי מי שאינו מורשה לכך מטעם החברה, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היצרן לפי תקנות הגנת

הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"א – 2006 .

6.4. בגין כל קריאת שרות לגביה יתברר כי האחריות איננה חלה יחויב הצרכן בדמי שרות/ביקור טכנאי ובעלויות חלק חילוף והובלה כמקובל. למען

הסר ספק האמור לעיל יחול גם על קריאת סרק וכל בדיקה גם אם איננה מחייבת תיקון או החלפת חלקים.

6.5. אם התיקון יצריך החלפת חלקים יכולים אלו להיות מתוצרת חליפית או מחודשים ובלבד שיהיו תקינים.

6.6. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו האחריות איננה כולל החלפה שכזו אך החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש.

6.7. במקרה בו יש צורך בתיקון או החלפת חלקים החברה תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין  חדש ובין מחודש, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.

 

 

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את שירות האחזקה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין קבלת שירותי האחזקה.
  • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו\או לקצרו ו\או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • עורכי המבצע לא יישאו באחריות כל שהיא בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות במישרין או בעקיפין בלקוח ו/או במשתתף כהגדרתם לעיל.
  • אין כפל מבצעים והטבות.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת פוג'יטסו כל עוד יהא בתוקף בכתובת https://www.fujitsu-general.co.il/.