AJY072LALBH | AJY090LALBH

יחידות עיבוי למערכת Heat Pump, מאפשרות חיבור ממגוון רחב של מאיידי VRF
בעלות יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ופעולה שקטה מאוד,
חסכוניות בצריכת החשמל, התקנה גמישה, תחזוקה קלה