AJY72GALH | AJY90GALH | AJY108GALH

AJY72GALH  |  AJY90GALH  |  AJY108GALH

יחידות עיבוי למערכת Heat Pump, מאפשרות חיבור ממגוון רחב של מאיידי VRF,
בעלות יעילות אנרגטית גבוהה במיוחד ופעולה שקטה מאוד,
חסכוניות בצריכת החשמל, התקנה גמישה, תחזוקה קלה