UTY-LNHY

שלט רחוק אלחוטי
⋅ שליטה מלאה על יחידה אחת
)או קבוצת יחידות עד 16 יח'(
⋅ מס' יחידות בקבוצה – עד 16
⋅ טיימר יומי, עד 4 פעולות ביום
⋅ הצגת זמן, פרמטרי פעולה