UTY-VTGX מתאם תקשורת

מתאם תקשורת לחיבור מזגן מפוצל לבקר ראשי VRF