WSYK160DC9

יחידה פנימית ללא דוד:
• חימום הבית לטמפרטורה רצויה ע"פ קביעת המשתמש
• אפשרות לחימום דוד מי צריכה הקיים באתר בהתקנת קיט ברז תלת דרכי